Páginas vistas en total

domingo, 4 de octubre de 2015

Modificació de la Llei 26/2010. Nova regulació dels informes en el procediment administratiu

La recentment publicada Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica és una nova fita en l'impuls de l’activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica a Catalunya i en el procés d'agilitar i simplificar l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. A més a més de la seva regulació substantiva, incou una modificació parcial de la legislació sectorial que té més incidència en la legalització l'activitat econòmica, com ara la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

En aquest sentit, entre d'altres mesures, s'estableix un mandat de generalització de les cartes de serveis, com a compromís de servei de l’Administració (art. 23.3 i 4) i s’estableix un límit temporal al desplegament reglamentari a fi i efecte d’evitar que la seva demora endarrereixi l’aplicació efectiva de les lleis (disposició addicional dissetena). Però el més rellevant des del punt de vista del procediment administratiu és l'addició d'un nou article 50 bis, que ve a completar en matèria d'emissió d'informes l'absència d'aquesta regulació en la redacció original de la Llei 26/2010. Les noves regles són les següents:

- Per demanar informes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de manera expressa la necessitat d’emetre’ls.

- Deixa de ser aplicable la flexibilitat en el termini d'emissió dels informes prevista en l'art. 82.2 de la Llei 30/19921, de manera què s'hauran d'emetre en el termini de 10 dies llevat que una disposició de rang legal n'estableixi un termini superior.

- Els diferents informes d'un procediment s'han de sol·licitar simultàniament, llevat que d’acord amb la normativa sectorial aplicable l’emissió d’un informe preceptiu requereixi el coneixement d’un informe previ també preceptiu.

- L'efecte de la no emissió de l'informe en termini és la continuació del procediment, salvant el que estableix la legislació en matèria d'informes preceptius, és a dir, que les actuacions poden continuar sigui quin sigui el caràcter de l'informe demanat, sense perjudici que la persona instructora pugui interrompre els tràmits successius quan es tracti d'informes preceptius determinants per a la resolució del procediment (art 83.3 Llei 30/1992). Però la novetat és que desapareix la discrecionalitat a favor de la persona instructora perquè continuïn les actuacions una vegada transcorregut el termini legal per emetre l'informe (les actuacions poden continuar), en tant que  el procediment ha de continuar necessàriament i en tot cas si la persona interessada ho sol·licita expressament, excepte quan es tracti d’informes preceptius que siguin determinants per a la resolució del procediment, supòsit en el qual es pot interrompre el termini dels tràmits successius. La continuació del procediment produeix efectes una vegada transcorreguts deu dies des de la recepció de la sol·licitud per l’òrgan competent per tal de tramitar-la, la qual ha d’ésser comunicada a la persona interessada. La continuació de la tramitació passa, doncs, a ser decisió de la persona interessada.

En suma, que si no s'emet l'informe en el termini de 10 dies o el que estableixi una norma amb rang l'egal, el procediment haurà de continuar necessàriament, llevat que l'informe demanat sigui preceptiu i determinant de la resolució del procediment.

Cal tenir en compte, per últim la previsió de la disposició transitòria primera de la Llei 16/2015 segons la qual els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa anterior, sens perjudici del dret de la persona interessada a desistir del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta llei.  
1Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
 

viernes, 2 de octubre de 2015

Publicada en el BOE la nueva Ley de procedimiento administrativo

En el BOE de hoy, 2 de octubre de 2015, se han publicado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La entrada en vigor de ambas Leyes tendrá lugar al año de su publicación, es decir, el 2 de octubre de 2016. Algunos preceptos tienen fecha específica de entrada en vigor.